Ochrana osobných údajov

Spoločnosť VICKTORY s.r.o. dbá na dodržiavanie zásad spracovania a ochrany osobných údajov, ktoré nám poskytujete.

Na základe § 19 zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej ako „ZOOU“), ako aj v zmysle článku 13 a 14 Nariadenia EÚ 2016/679 (všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ďalej ako „GDPR“) si Vás týmto spoločnosť VICKTORY s.r.o. dovoľuje informovať o spracovávaných osobných údajoch Vás ako klienta VICKTORY s.r.o.

Identifikácia Prevádzkovateľa:

VICKTORY s.r.o.
Wuppertálska 43, 040 23 Košice
IČO: 47442883
DIĆ: 2023905202

Kontakt na zodpovednú osobu ( e-mail) : riaditel@victory-real.sk


1. ÚČELY SPRACÚVANIA A PRÁVNY ZÁKLAD SPRACÚVANIA

Spracúvanie osobných údajov klienta sa rozumie akákoľvek operácia alebo súbor operácií, ktoré VICKTORY s.r.o., alebo poverená tretia osoba systematicky vykonáva s osobnými údajmi klienta alebo ich súbormi; ide najmä o zhromažďovanie osobných údajov, ukladané na nosiče informácií, sprístupňovanie, úpravu a likvidáciu osobných údajov klientov.

Osobné údaje sú spracované za účelom: ust. § 13 ods. 1 písm. b) ZOOU a článok 6 ods. 1 písm. b) GDPR: spracovanie údajov je nevyhnutné na plnenie zmluvy (o prevode nehnuteľností), kde zmluvnou stranou je dotknutá osoba (klient).


2. AKÉ OSOBNÉ ÚDAJE SPRACÚVAME?

A) Osobné údaje z kontaktných formulárov

Na našej stránke nás môžete požiadať o dopyt alebo ponuku alebo získanie informácií o predmetnej nehnuteľnosti, prípadne záujem o spoluprácu s našou spoločnosťou. Aby sme Vám mohli žiadanú službu alebo informáciu poskytnúť, potrebujeme spracovať tieto kontaktné osobné údaje:

 • Meno/Priezvisko
 • Telefónne číslo
 • E-mail
 • Životopis (len v prípade záujmu o spoluprácu, pridanie tejto prílohy je voliteľné)

B) Osobné údaje nevyhnutné na plnenie zmluvy

V prípde, zmluvného vzťahu s dotknutou osobou (klient) spracúvame nasledovné kategórie osobných údajov:

 • Identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné priezvisko, titul, dátum narodenia, rodné číslo [1] , štátna príslušnosť)
 • Kontaktné údaje (adresa trvalého pobytu)
 • Ostatné údaje (číslo účtu v banke, telefonický kontakt, e-mailový kontakt) a údaje z titulu nadobudnutia nehnuteľnosti.

[1] Rodné číslo klienta (potenciálneho klienta), ak bolo pridelené, je potrebné zo strany VICKTORY s.r.o. zisťovať a spracúvať na účely riadnej prípravy zmlúv o prevode nehnuteľností a návrhu na vklad vlastníckeho práva príslušnému Okresnému úradu, katastrálny odbor.

Príjemcovia

V súvislosti s procesom prevodu nehnuteľností (kúpa/predaj), poskytujeme Vaše osobné údaje: * Advokátskej kancelárii, za účelom vypracovania kúpnych zmlúv (prípadne ďalších dokumentov potrebných na uskutočnenie cieľa - prevodu nehnuteľností)


3. SPôSOB SPRACOVANIA OSOBNÝCH ÚDAJOV

S Vašimi osobnými údajmi, budeme nakladať zodpovedne a v súlade s platnou európskou legislatívou. Pre spracovanie osobných údajov používame automatizované prostriedky aj manuálne spracovanie. Údaje nie sú zverejňované, nie sú prenášané ani spracovávané mimo krajín EÚ a nie sú sprístupnené ani poskytované tretím stranám.


4. DĹŽKA USCHOVANIA

Osobné údaje po naplnení účelu sprostredkovateľskej zmluvy, resp. po prevode nehnuteľnosti (kúpa/predaj), uschovávame po dobu 10 rokov odo dňa povolenia vkladu vlastníckeho práva príslušným Okresným úradom, katastrálny odbor.


5. VAŠE PRÁVA / PRÁVA DOTKNUTEJ OSOBY:

V prípade naplnenia podmienok ustanovených zákonom máte v zmysle § 19 a nasl. ZOOU, resp. čl. 15 až 22 GDPR nasledovné práva:

 • právo na informácie
 • právo požadovať od Prevádzkovateľa prístup k Vašim osobným údajom
 • právo na opravu
 • právo na vymazanie
 • právo na obmedzenie spracovania a prenosnosť Vašich osobných údajov

Svoje práva si môžete uplatniť písomne na adrese sídla Prevádzkovateľa, prostredníctvom elektronickej adresy riaditel@victory-real.sk.

Upozorňujeme vás, že vaše právo na zmazanie údajov môže byť obmedzené zákonnou povinnosťou uchovávania údajov, ktorú musíme rešpektovať. Okrem toho si podľa zákona môžu súdy, orgány činné v trestnom riadení alebo iné zákonom určené úrady potrebné informácie vyžiadať.


6. PRÁVO NA PODANIE SŤAŽNOSTI DOZORNÉMU ORGÁNU

V prípade, ak existujú dôvody, pre ktoré možno predpokladať, že spracovanie Vašich osobných údajov je v rozpore s právnym poriadkom máte v zmysle § 100 a nasl. ZOOU, resp. čl. 77 GDPR právo podať sťažnosť: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika, Tel.: +421 2 3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, Website: http://www.dataprotection.gov.sk/


7. PLATNOSŤ INFORMÁCIE

Táto informácia je platná a účinná ku dňu 25. mája 2018.